Voorwaarden

Met veel te gekke activiteiten en meer dan 100 kinderen is het belangrijk dat we regels hebben zodat we de kindervakantieweek gezellig en vlekkeloos kunnen laten verlopen.

Algemene voorwaarden deelname KVA Beek 2019:

 • Deelname aan de KVA-Beek is geheel op eigen risico van de ouder/verzorger van het deelnemende kind.
 • De organisatie van de KVA-Beek is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele vermissing van eigendommen, geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers aan de KVA-Beek.
 • De organisatie van de KVA-Beek is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van derden (toeschouwer), die wordt toegebracht door een deelnemer of begeleider van de KVA-Beek.
 • Wanneer externe partijen worden ingeschakeld om activiteiten te organiseren in opdracht van de KVA-Beek, mogen alle gegevens van het inschrijfformulier aan deze partij worden verstrekt onder voorwaarde dat hier vertrouwelijk mee wordt omgegaan en voor geen andere doeleinden wordt gebruikt.
 • U gaat ermee akkoord dat er foto’s / filmpjes van uw kind geplaatst mogen worden op de site van KVA-Beek en in de besloten facebook groep. Indien u hier tegen bezwaar heeft dient u dit vooraf schriftelijk aan te geven. Als u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur waarna uw kind onherkenbaar gemaakt wordt op de foto of de foto geheel verwijderd wordt.
 • KVA Beek respecteert de privacy van al haar deelnemers en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van de KVA-dagen en promotie daarvan.
 • De ouders/verzorgers zijn verplicht per kind één dagdeel mee te draaien, waarbij wij ernaar streven dat per gezin maximaal 2 dagdelen wordt ingedeeld. Indien u onverhoopt verhindert bent dient u zelf voor vervanging te zorgen (18+).
 • Ouders/verzorgers moeten te allen tijde bereikbaar zijn. Wij zijn gemachtigd om indien noodzakelijk een arts te raadplegen voor uw kind. Wij zijn niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende kosten.
 • Ouders dienen van te voren aan te geven of hun kind ergens allergisch voor is en/of medicatie nodig heeft.
 • De kinderen moeten tijdens de KVA binnen het terrein blijven en mogen dit zonder toestemming van de leiding niet verlaten.
 • Kinderen dienen gedurende de KVA-dagen hun gekregen T-shirt voorzien van naam te dragen. Verder adviseren wij kleding die vies mag worden en stevige schoenen.
 • Zwemmen / pootje baden geschied op eigen risico en mag alleen onder strikte voorwaarden (in bezit van zwemdiploma / binnen de aangegeven grenzen / niet over de lijn / T-shirt met naam blijft aan / na toestemming van de leiding). Wanneer u dit niet goedkeurt dient u dit vooraf, schriftelijk, aan de organisatie door te geven.
 • Er wordt van de kinderen verwacht dat zij zich aan de regels houden, zoals dat ook gebruikelijk is op school ten aanzien van pesten en ongewenst gedrag. Als kinderen zich hier niet aan houden, kunnen zij worden uitgesloten van verdere deelname.
 • Bij afmelding vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 • Kinderen mogen pas naar huis wanneer zij door hun ouder(s)/verzorger(s) zijn afgemeld bij de leiding (herkenbaar aan de shirts van de KVA-Beek).